วัด, ศาสนสถาน

ร่มอารามธรรมสถาน

ร่มอารามธรรมสถาน สาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี) สร้างขึ้นโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก ผศ.ปาหนัน บุญ-หลง ถวายที่ดินถนนคลอง ๑๐ เพื่อให้หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ สร้างร่มอารามธรรมสถานขึ้นมา เป็นที่อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
รับสมัครออนไลน์เท่านั้น https://www.romaram.org/application-online.php

ร่มอารามธรรมสถาน
ร่มอารามธรรมสถาน อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

หลักสูตรการอบรมมีระยะเวลา ๓ วัน ๕ วัน และ ๘ วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะเรียนรู้การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดจนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ อันจะเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตให้เกิดสติปัญญายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อที่จะนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เจริญรุ่งเรือง และเข้าถึงสันติสุขในชีวิต

ร่มอารามธรรมสถาน
ร่มอารามธรรมสถาน อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมเบื้องต้น
– อายุ ๑๗ ปีขึ้นไป ดูแลตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่ปกติ
– เคารพระเบียบวินัยในการปฏิบัติ มีความสำรวมในกาย วาจา ใจ
– ช่วงวันอบรมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือโดยเด็ดขาด
– พร้อมที่จะรักษาศีล ๘ ตลอดการอบรม
** อยู่ปฏิบัติจนครบ ไม่กลับก่อนกำหนด

ร่มอารามธรรมสถานเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่แสวงหาสำนักและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกกับจริตของตน
ติดต่อร่มอารามธรรมสถาน

คลอง 10 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โทรศัพท์: 0818706030
https://www.romaram.org/