วัด, ศาสนสถาน

วัดเทวราชกุญชร วัดเก่าสมัยกรุงศรี

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วัดเก่าในกรุงเทพมหานคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ริมคลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสถาปัตยกรรม และ จิตรกรรมฝาผนัง และโบราณสถาน ให้ได้เที่ยวชมมากมาย

ในสมัยรัชกาลที่ 1 วัดแห่งนี้เป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกว่า “วัดสมอแครง” เล่ากันว่าเพราะมี “ต้นสมอ” มาก โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษเทเวศร์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน ร.2 ทรงบูรณะและทรงอุปถัมภ์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า “วัดเทวราชกุญชร” โดยคำว่า “เทวราช” แปลว่า “พระอินทร์” มานำหน้าพระนามของพระองค์เจ้ากุญชร ซึ่งแปลว่า “ช้าง” รวมความแล้วแปลว่า “ช้างพระอินทร์” ปัจจุบันกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญ

มีเอกสารในหอสมุดแห่งชาติที่จารึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัดมากมาย หากใครมีเวลาว่าง แนะนำไปชมความงามของสถาปัตยกรรมที่วัดนี้กันค่ะ เป็นอีกหนึ่งจุดพบกันของเรื่องราวทางประวัตติศาสตร์ที่น่าสนใจ
ข้อมูลบางส่วนจาก http://watdevaraj.org/recruiting/
https://www.facebook.com/watdevaraj

ขอบคุณรูปสวยๆ จาก Montha Kraiphool